CFR SA dublează investițiile la 5 miliarde lei și prevede pierderi de 587 milioane lei în 2022

CFR SA a atribuit contractul pentru instalarea de fibră optică necesară semnalizării pe ruta Deda – Târgu Mureș

În proiectul de buget al CFR SA publicat pe siteul Ministerului Transporturilor, compania a realizat actualizările date de noile investiții prevăzute pentru 2022, dar și de creșterea costurilor la energie, care vor afecta negativ compania la capitolul pierderi, redăm proiecutul asa cum a fost publicat oficial de autorități:

Elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, a avut în vedere următoarele:
– contextul macroeconomic actual, care vizează integrarea politicii fiscal – bugetare în ansamblul politicilor macroeconomice formulate pentru anul 2022 și perioada imediat următoare;
– mobilizarea tuturor resurselor (veniturilor) preliminate de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. din activitatea de exploatare, precum și a celor alocate de la bugetul statului, în vederea asigurării unei finanţări rezonabile a tuturor activităţilor;
– potențialul clienților Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. de generare de venituri, în contextul legislativ și economic preliminat pentru anul 2022, precum și în contextul evoluției pandemiei cu virusul SARS-CoV2) față de necesarul de cheltuieli și de finanțare;
-dimensionarea cheltuielilor în funcţie de veniturile preliminate a fi realizate în anul 2022, necesarul rezonabil de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii curente în contextul economic al anului 2022 şi de evoluţia preţurilor şi tarifelor unitare în funcţie de care se stabilesc valorile elementelor de cheltuială;
– reflectarea evoluţiei patrimoniului propriu în structura veniturilor şi a cheltuielilor;
– evaluarea și dimensionarea lichidităţilor (având în vedere încasarea creanţelor de la clienţii /debitorii companiei, în vederea achitării obligaţiilor către salariaţi, către bugetul general consolidat al statului, către bugetele locale, către furnizori/ prestatori/ executanți, precum şi în vederea realizării la finele anului 2022 a indicatorului ,,plăţi restante,, (faţă de valoarea acestui indicator la finele anului 2021);
– asigurarea desfășurării transportului pe infrastructura feroviară în condiții de siguranță a circulației;
– îndeplinirea țintelor de performanță prevăzute în contractul de activitate al companiei (viteza de circulație, regularitatea circulației, indicatorii de performanță economică);
– extinderea activității Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. CFR SA, începând cu 15 februarie 2022, cu activitatea de întreținere a infrastructurii feroviare publice de electrificare și personalul aferent desfășurării acestei activități de la Societatea Electrificare ,,CFR” S.A., filiala companiei, ca urmare a finalizării procedurii de ”divizare a societății afiliate Electrificare ,,CFR” S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către companie, pe baza deciziei Tribunalului București-Secția a VI-a Civilă care, în data de 07.02.2022, a admis cererea de divizare parțială.

Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2021 cu 16,07 %, respectiv cu suma de 636.476,96 mii lei, de la 3.960.348,15 mii lei (anul 2021) la 4.596.825,11 mii lei (anul 2022).

În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 97,82% iar veniturile financiare dețin o pondere de 2,18% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare, au fost estimate în creștere cu 16,25% față de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv cu suma de 628.582,48 mii lei, de la 3.868.032,33 mii lei (anul 2021) la 4.496.614,81 mii lei (anul 2022).

Cifra de afaceri, care reprezintă veniturile din prestări de servicii, a fost estimată cu o creştere de aprox. 6,51% faţă de cea preliminata/realizată în anul 2021.

Venitul din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI), este principalul venit obţinut de companie, prin punerea infrastructurii feroviare, în mod nediscriminatoriu, la dispoziția tuturor operatorilor de transport feroviar de marfă și călători, în baza contractelor de acces. Estimarea acestui element de venit s-a realizat în baza solicitărilor de trase, ale operatorilor de transport feroviar de călători si a volumului preliminat al traficului feroviar, care urmează să fie realizat de operatorii de transport feroviar de marfă în anul 2022. Valoarea preliminată pentru anul 2022 este 886.107,00 mii lei si reprezinta in veniturile totale de exploatare 7,34%.

Veniturile din subvenții și transferuri de exploatare, reprezintă contribuţia bugetului statului la finanţarea cheltuielilor pentru întreținerea, funcţionarea și reparația infrastructurii feroviare publice aflată în proprietatea statului și în administrarea companiei. Veniturile din transferurile pentru ,,Întreținerea și funcţionarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice’’, vor înregistra în anul 2022, o creștere cu 14,45%, respectiv cu suma de 204.798,35 mii lei, de la 1.417.198,65 mii lei (anul 2021) la 1.621.997 mii lei (anul 2022) și se utilizează cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice și asigurarea cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii.

Indicatorul ”Alte venituri din exploatare”, a fost estimat în anul 2022, în creștere cu 24,75% față de preliminatul/realizatul anului 2021, respectiv cu suma de 359.664,10 mii lei, de la 1.453.336,96 mii lei (anul 2021) la 1.813.001,06 mii lei (anul 2022).

În structură, în anul 2022, veniturile din subvenții pentru investiții, dețin o pondere de 92,41%, au fost estimate în valoare de 1.675.305,79, mai mari cu 41,36% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și nr. 2844/2016, la înregistrarea în evidența contabilă a mijloacelor fixe, acest element de venit este compensat cu un element de cheltuială aferent, în momentul înregistrarii în evidența contabilă a mijloacelor fixe, cu ocazia finalizării proiectelor de investiții la infrastructura feroviară publică și/sau privată și a căror sursă de finanțare a fost alocația de la bugetul statului și/sau fonduri nerambursabile.

Veniturile financiare, pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 8,55% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în sumă de 100.210,30 mii lei și reprezintă veniturile care vor fi realizate în anul 2022, din diferenţele favorabile de curs valutar.

Cheltuielile totale, estimate pentru anul 2022, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2022, fiind estimate la valoarea de 5.184.698,94 mii lei, mai mari cu 29,86% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2021.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 98,26% iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 1,74%.
Cheltuielile de exploatare, înregistrează o creștere cu 30,29% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 5.094.671,94 mii lei.
În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, dețin o pondere de 21,96%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 1,02%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 40,70% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 36,32%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în anul 2022, în creștere cu 58,48% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 705.847,79 mii lei (anul 2021) la 1.118.620,30 mii lei (anul 2022) și reprezintă.

Din această categorie, fac parte următoarele tipuri de cheltuieli:
– cheltuielile privind stocurile, care au o pondere de 58,42% în cheltuielile cu bunuri și servicii, au fost programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, în creștere cu 174,61%, respectiv de la 237.951,72 mii lei (anul 2021) la 653.449,71 mii lei (anul 2022), creștere care a fost generată de creșterea majoră a prețului la energia electrică, gaze naturale, combustibil.
– cheltuielile cu serviciile executate de terți, care au o pondere de 14,36% în cheltuielile cu bunuri și servicii, au fost programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 în creștere cu 59,70%, respectiv de la 100.575,74 mii lei (anul 2021) la 160.619,27 mii lei (anul 2022). În aceasta categorie sunt incluse: cheltuielile pentru lucrările și serviciile de întreţinere și reparaţie a infrastructurii feroviare, finanțate din alocațiile primite de la bugetul de stat și din fondurile proprii.
Ponderea cea mai mare o au cheltuielile pentru întreţinerea și reparaţia infrastructurii feroviare (linii și instalații căi ferate), în valoare de 154.269,27 mii lei.
-cheltuielile cu alte servicii executate de terţi, care au o pondere de 27,23% în cheltuielile cu bunuri și servicii, au fost programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 în scădere de la 367.320,33 mii lei (anul 2021) la 304.551,32 mii lei (anul 2022).
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, au fost programate în anul 2022, în creștere cu 5,43% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 49.131,76 mii lei (anul 2021) la 51.798,36 mii lei (anul 2022).
Cheltuielile cu personalul, au fost estimate în creștere în anul 2022 cu 24,26% faţă de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr. 704/2021.
Nivelul cheltuielilor de natură salarială a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 48 alin.(1) lit. a), b), c) și d) coroborat cu alin.(3) din Legea nr. 317/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2022.

Cheltuielile de natură salarială sunt programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, în creștere cu 24,33% față de cele programate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin H.G. nr.704/2021, respectiv de la 1.608.359,02 mii lei (anul 2021) la 1.999.605,88 mii lei (anul 2022) și cu 24,38% față de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv de la 1.607.717,66 mii lei (anul 2021) la 1.999.605,88 mii lei (anul 2022).
Astfel, la fundamentarea lor s-a avut în vedere următoarele:
Pentru anul 2022 la valoarea de 1.608.359,02 mii lei, reprezentând cheltuiala de natură salarială realizata în anul 2021, se aduna valoarea de 391.246,86 mii lei, compusă din următoarele sume:
a) 7.253,49 mii lei – influența aplicare salariu minim brut pe tară garantat în plată;
b) 3.457,43 mii lei – influența reîntregire salarii an 2022, aferenta preluare personal secții de circulație neinteroperabilă an 2021;
c) 7.549,27 mii lei – influența aplicării indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022, începând cu data de 01.04.2022, aferentă celor 2.250 salariați preluați de la Electrificare CFR SA (suma inclusă în valoarea de 155.275,86 mii lei);
d) 445,50 mii lei – influența aplicării indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022, începând cu data de 01.04.2022, aferentă celor 314 salariati preluați de la secțiile de circulație neinteroperabile (suma inclusă în valoarea de 155.275,86 mii lei);
e) 134.246,20 mii lei – cheltuieli cu salariile nemajorate cu indicele mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022 aferente celor 2.250 salariați preluați de la Electrificare CFR SA;
f) 6.853,88 mii lei – cheltuieli cu salariile nemajorate cu indicele mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022, aferente celor 314 salariați preluați de la secțiile de circulație neinteroperabilă;
g) 147.281,09 mii lei – influența aplicării indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022, începând cu data de 01.04.2022, aferentă salariaților CFR SA;
h) 84.160,00 mii lei – influența bonusuri aferente salariați CFR SA+ salariați preluați de la Electrificare CFR SA+ salariați preluați de la secțiile de circulație neinteroperabilă.

Numărul de personal estimat pentru finele anului 2022 este 25.613 salariati și este compus din:
-numarul de personal existent la 31.12.2021 de 23.049 salariați;
-numărul de personal preluat în anul 2022, de 314 salariați, ca urmare a predării/preluării unor secții de circulație neinteroperabilă;
– numărul de personal preluat în anul 2022 de 2.250 salariați, de la societatea afiliată, Electrificare CFR SA, prin integrarea activității de întreținere a infrastructurii feroviare publice în CFR SA, începând cu 15 februarie 2022, potrivit Certificatului de grefă, emis de Tribunalul București, secția a VI- a civilă, în data de 10.02.2022, dosar 37809/3/2021.

Cheltuielile de mandat, în valoare totală de 1.634,97 mii lei, au fost fundamentate, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 10/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.
Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație sunt provizorii, încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.
Indicatorul “Alte cheltuieli de exploatare”, care deține o pondere în cheltuielile de exploatare de 36,32%, a fost estimat în creștere în anul 2022, cu 24,22%, faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2021.

Cheltuielile privind activele imobilizate, care au o pondere de 90,39% în această categorie de cheltuieli, au fost estimate în anul 2022, în creștere cu 41,02% față de cele preliminate la data de 31.12.2021.
Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, care au o pondere de 8,39% în „alte cheltuieli de exploatare” a fost estimat în creștere cu 14,50% în anul 2022 față de cele preliminate/realizate în anul 2021.
Cheltuielile financiare, care dețin o pondere de 1,74% în cheltuielile totale , au fost estimate în anul 2022, în creștere cu 9,66% față de cele preliminate în anul 2021.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022, au fost estimate în creștere cu 116,80%% față de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv de la 2.670.287,78 mii lei la 5.789.165,02 mii lei și vor fi asigurate din:
-surse proprii în valoare de 148.957,02 mii lei;
-alocații de la buget pentru investiții, în valoare de 180.216 mii lei;
-alte surse, în valoare de 5.459.992 mii lei (alocații de la buget pentru rambursări de credite externe, fonduri externe nerambursabile pentru proiecte aferente cadrului financiar 2014-2020, fonduri externe nerambursabile, pentru proiecte cu finanțare din mecanismul pentru interconectarea Europei, perioada 2014-2020).

Cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2022, vor fi în creștere cu 123,24 mii lei față de cele realizate în anul 2021, respectiv de la 2.593.249,70 mii lei la 5.789.165,02 mii lei.

Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au următoarele valori:
-productivitatea muncii, în unităti valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat, se va majora cu 5,46%, respectiv de la 110,20 mii lei/persoană (anul 2021) la 116,22 mii lei/persoană (anul 2022);
-numărul de personal prognozat la finele anului 2022, va fi mai mare cu 2.564 salariați față de cel preliminat/realizat pentru anul 2021, datorită preluarii unui număr de 314 salariați de la secțiile de circulație neinteroperabilă și a preluării unui numar de 2.250 salariați de la filiala Electrificare CFR S.A., prin integrarea activității de întreținere a infrastructurii feroviare publice în companie, începând cu 15 februarie 2022;
-cheltuielile de natură salarială sunt programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 în creștere cu 24,33% față de cele programate în anul 2021 și în creștere cu 24,38% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021;
-nivelul câștigului mediu brut pe salariat, programat pentru anul 2022, este mai mare cu 0,81% față de cel preliminat/realizat la finelui anului 2021;
-cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o creștere cu 11,88% față de cele preliminate/realizate în anul 2021;
-creanţele restante, pentru anul 2022, au fost estimate în scădere cu 13,32% față de cele preliminate/realizate în anul 2021;
-plăţile restante pentru anul 2022, au fost estimate în valoare de 147.292,82 mii lei, în creștere cu 130.051,90 mii lei față de cele preliminate/realizate în anul 2021;
-pentru anul 2022, se estimează un rezultat brut negativ (pierdere), în valoare de 587.873,83 mii lei, în creștere cu 555.812,94 față de cea preliminată/realizată la 31.12.2021;
– indicele de creștere a veniturilor totale, estimate pentru anul 2022, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022 este de 16,07%, iar indicele de creștere a cheltuielilor totale estimate pentru anul 2022, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021 este de 29,86%.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a fost avizat de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.3/31.01.2022 și aprobat de către reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 6/11.02.2022.

Foto: mobilitate.eu439 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *